Stadgar

STADGAR FÖR HUDDINGEORTENS BIODLAREFÖRENING
Antagna den 18 februari och den 26 november 1998 (ersätter stadgar antagna den 28 januari och den 11 november 1982).

Verksamhet

§ 1

Huddingeortens biodlareförening, en lokalförening av Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), ska som ideell organisation främja biodling och biodlarnas intressen inom föreningens verksamhetsområde.

Föreningen bildar med andra lokalföreningar Stockholms läns biodlareförbund som med andra länsförbund är samordnade i SBR.

§ 2

Föreningen vill uppnå sitt syfte genom att väcka och befästa intresset för
biodling, verka för arbetets rationalisering och bisjukdomars bekämpande, samla medlemmarna till demonstrationer och överläggningar om såväl praktiska som organisatoriska angelägenheter, ägna särskild uppmärksamhet åt produkternas behandling, tillse att saluförd honung är av hög kvalitet samt i övrigt på allt sätt arbeta för biodlingens utveckling inom området och tillvarata medlemmarnas intressen, i den mån dessa hör samman med biodling.

Medlemskap

§ 3

Man vinner medlemskap genom att erlägga vederbörligen beslutade årsavgifter.

§ 4

Fullt medlemskap ger förmånen att erhålla SBR:s tidskrift Bitidningen och länsförbundets utskick i samband med dess årsmöte samt rätt att delta i av föreningen, länsförbundet eller riksförbundet anordnade kurser. Medlemskapet ger även tillgång till SBR:s honungsetiketter enligt särskilda bestämmelser utfärdade av SBR i honungsbedömningsreglementet.

§ 5

Medlem är skyldig att på bästa sätt tillvarata föreningens intressen. Föreningen äger rätt att varna eller föreslå uteslutning av medlem som motarbetar föreningen eller vägrar följa dess stadgar. Årsmötet fattar beslut om uteslutning. För att sådant beslut ska gälla erfordras att minst 2/3 av vid mötet närvarande medlemmar biträder beslutet.

§ 6

Som passiv medlem kan räknas fullbetalande medlem i annan biodlarförening, familjemedlem samt före detta biodlare som önskar vara medlem i föreningen utan anslutning till riksförbund och länsförbund. Sådan medlem betalar endast medlemsavgift till föreningen. Passiva medlemmar har rätt delta i föreningens möten och aktiviteter och erhålla föreningsmeddelanden men får ej ha styrelseuppdrag eller ha övriga förmåner som erbjuds fullbetalande medlem enligt paragraf 4 ovan.

Årsmötet

§ 7

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmöte ska hållas före februari månads utgång. Kallelse till mötet ska vara skriftlig och vara medlemmarna tillhanda senast tio dagar före mötet. Kallelse ska vara åtföljd av årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till budget och dagordning.

Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår.

§ 8

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen härtill förordnat.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
– fråga om mötet behörigen utlysts
– fastställande av dagordningen
– val av ordförande, sekreterare
– val av två justeringsmän för mötet
– årsredovisning och revisionsberättelse
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
– fastställande av budget
– fastställande av årsavgiften till föreningen
– beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna
– val av ordförande fram till nästa årsmöte
– val av övriga styrelseledamöter och -suppleanter
– val av revisorer och revisorssuppleant
– val av ombud till länsförbundets årsmöte
– val av studieledare och övriga funktionärer
– val av valberedning.

§ 9

Där ej annat sägs avgörs frågor med enkel röstövervikt och öppen omröstning. Val ska dock, om någon så begär, ske med slutna sedlar. Är röstetalen lika vid votering har ordföranden utslagsröst. Styrelseledamot har ej rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning eller ansvarsfrihet.

§ 10

Extra föreningsmöte hålles om föreningens styrelse så finner behövligt. Om föreningens revisorer eller 1/3 av föreningens medlemmar så kräver ska extra föreningsmöte sammankallas.

Styrelsen

§ 11

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena.

Föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter samt högst tre suppleanter. Ordföranden och suppleanterna väljes på ett år. Övriga ledamöter väljes på två år på så sätt att två nyväljes varje år. Årsmötet utser studieledare som väljes på ett år. Studieledare och bitillsyningsman må närvara i styrelsens sammanträden.

§ 12

Styrelsen fördelar inom sig de olika förtroendeposterna, såvida inte årsmötet annat beslutat.

Styrelsen kallas till sammanträde av ordföranden och är beslutsmässig när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordföranden ansvarar för att protokoll förs och att fattade beslut verkställs. Protokoll ska tillställas justeringsman inom två veckor från mötestillfället.

§ 13

Styrelsen ska se till att de uppgifter som länsförbund, riksförbund och myndigheter kräver av föreningen inlämnas i god tid.

§ 14

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av styrelsen utsedd ställföreträdare.

Räkenskaper och revision

§ 15

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utses två revisorer och en revisorssuppleant. Dessa väljes på ett år.

§ 16

Räkenskaperna ska avslutas per den 31 december och ska tillsammans med styrelsens protokoll och verksamhetsberättelse tillhandahållas revisorerna för granskning senast den 15 januari.

Revisorerna ska avlämna sin berättelse till styrelsen senast den 1 februari.
Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen ska styrelsen beredas tillfälle avge förklaring.

Stadgeändring

§ 17

Beslut om ändring av dessa stadgar ska ske vid två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena ett årsmöte. Sådant beslut ska fattas med enkel majoritet.
Mellan de två mötena ska ändringsförslaget underställas länsförbundet för yttrande.

Upplösning

§ 18

Skulle medlemsantalet inom föreningen nedgå under tio, ska dess verksamhet upphöra och dess tillgångar överlämnas till länsförbundet eller föreningen fusioneras med annan biodlareförening.